Storno podmínky

1. Informace o vašem právu na odstoupení

Jako spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku máte následující právo na odstoupení od smlouvy.

Instrukce ohledně práva na odstoupení

Právo na odstoupení

Od této smlouvy máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodů. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne převzetí zboží vámi nebo vámi určenou třetí osobou, která není dopravcem (nebo ode dne převzetí poslední položky v případě smlouvy na několik položek objednaných jako součást jedné objednávky a dodaných samostatně).

V případě smlouvy o dodávce zboží v několika dílčích zásilkách nebo jednotkách je lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dnů ode dne převzetí poslední dílčí zásilky nebo poslední položky vámi nebo vámi určenou třetí osobou, která není dopravcem.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nám to oznámit na následující adresu 

RODNE BABY Online Shop 

EU trade company s.r.o.

IČO: 19069367

DIČ: CZ19069367

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

e-mail: [email protected]

prostřednictvím jasného prohlášení (jako je dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít níže uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty k odstoupení bude postačovat zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty k odstoupení.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vám muset vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržíme oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak, použijeme pro takovou refundaci stejný platební prostředek, jaký jste použili pro původní transakci; v žádném případě vám refundace nebude účtována.

Refundaci můžeme odmítnout, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nám oznámili odstoupení od této smlouvy. Zboží je nutné vrátit na kteroukoli z našich provozoven nebo zaslat na adresu:

RODNE BABY Online Shop 

EU trade company s.r.o.

Ve Žlíbku 1800, Praha 9, PSČ 193 00

Lhůta je považována za zachovanou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Je-li vrácené zboží zasíláno v rámci ČR, náklady na vrácení zboží poneseme my. Ve všech ostatních případech budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží vy. Pro orientaci nahlédněte do naší tabulky nákladů.

Za ztrátu hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku nakládání se zbožím, které nebylo nutné pro otestování povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Konec instrukcí ohledně práva na odstoupení

2. Vyloučení práva na odstoupení:

Podle občanského zákoníku právo na odstoupení neexistuje u následujících smluv, pokud se strany nedohodly jinak:

– smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo personalizováno;

– smlouvy o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud jeho pečeť byla po dodání odstraněna.

3. Formulář pro odstoupení:

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět na adresu:

RODNE BABY Online Shop 

EU trade company s.r.o.

IČO: 19069367

DIČ: CZ19069367

Ve Žlíbku 1800, Praha 9, PSČ 193 00

e-mail: [email protected]

Já/my (*) tímto o odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi (*) o koupi následujícího zboží (*)

Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě komunikace na papíře)

Datum

(*) nehodící se škrtněte