Platba a doručení

1. Ceny a náklady na dopravu, speciální nabídky, dostupnost, omezení dodání

  • Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem
  •  Dodací podmínky po ČR, při celkové hodnotě objednávky nad 1000 Kč je doprava zdarma.
  • Doručení zboží probíhá do 2-6 pracovních dnů, pokud je zboží skladem. U zboží na objednávku může trvat doručení až 14 pracovních dnů.
  • Při celkové hodnotě objednávky pod 1000 Kč bude účtováno poštovné dle aktuálního ceníku doručovací služby GLS
  • Vezměte prosím na vědomí, že obvykle můžeme nabízet speciální nabídky pouze v omezeném časovém období. Rovněž zboží zobrazené v online obchodě RODNE BABY podléhá různé dostupnosti. Dostupnost produktu se také může lišit v závislosti na vašich specifikacích (jako je velikost nebo barva). Je-li produkt nedostupný, bude to uvedeno u příslušné informace o produktu.
  • Ukáže-li se po obdržení vaší objednávky, že u nás objednané zboží je dočasně nedostupné, vyrozumíme vás o tom bez zbytečného odkladu v potvrzení o přijetí nebo vás budeme kontaktovat (např. dodatečným e-mailem). Je-li zboží trvale vyprodáno, nebudeme moci vaši objednávku přijmout, takže v takovém případě smlouva nevznikne.

2. Platební metody a platební podmínky, bodování

(1) Platba za zboží je prováděna jedním z níže uvedených platebních způsobů. V jednotlivých případech jsme však oprávněni vyloučit některé platební způsoby.

Kreditní karta: Při platbě kreditní kartou bude částka odečtena při odeslání zboží. Přijímáme karty American Express, VISA, a Mastercard.

Platba převodem na účet: znamená možnost zaplatit na náš účet. Objednávku lze odeslat až po naběhnutí platby na náš účet. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou.

Apple Pay: Apple Pay je platební metodou nabízenou společností Apple Inc. Chcete-li používat Apple Pay, musíte si aktivovat funkci Apple Pay (např. na vašem iPhonu), identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Částka bude odečtena při odeslání zboží.

(2) Bez ohledu na zvolený způsob platby fakturu obdržíte nejpozději spolu s dodáním zboží. Pokud se fakturační adresa liší od doručovací adresy, zašleme fakturu poštou na fakturační adresu nebo e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

3. Dodací lhůty, doprava a přechod nebezpečí, částečné dodávky, prodlení

(1) Dodací lhůty uvedené v online obchodě RODNE BABY platí pro dodávky v rámci ČR a rozumí se, že začínají naším závazným přijetím vaší nabídky k uzavření kupní smlouvy.

(2) Dodávky budou provedeny na vámi uvedenou doručovací adresu. Zásilky budou realizovány dopravní společnost GLS. Nebezpečí náhodné ztráty objednaného zboží na vás přechází okamžikem předání zboží vám nebo vašemu oprávněnému zástupci nebo při prodlení s převzetím.

(3) Jsme oprávněni provádět částečné dodávky, je-li to pro vás přiměřené. V případě částečných dodávek poneseme veškeré dodatečné náklady na dopravu my.

(4) Budete-li v prodlení s platbou, vyhrazujeme si právo po vás požadovat zákonný úrok z prodlení. Uplatnění dalších škod způsobených prodlením zůstává vyhrazeno.

4. Výhrada vlastnického práva, započtení a zadržení

(1) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného uhrazení fakturované částky.

(2) Nároky můžete započíst proti našim pohledávkám pouze s protinároky, které jsou splatné a nejsou nejisté nebo neurčité.

(3) Zadržovací práva jsou povolena pouze tehdy, pokud se týkají nároků založených na stejném smluvním vztahu.

5. Vaše práva z vad

(1) Odpovídáme vám za bezvadný stav zboží při převzetí. Jsme odpovědní zejména za to, že v době, kdy přebíráte zboží:

a) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a neexistuje-li takové ujednání, vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a námi či výrobcem prezentovanou reklamou;

b) zboží se hodí k účelu, který jsme uvedli nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením sjednanému vzorku nebo modelu, byla-li jakost nebo provedení určeno na základě smluveného vzorku nebo modelu;

d) zboží je v přiměřeném množství nebo hmotnosti;

e) zboží splňuje požadavky stanovené právními předpisy.

(2) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo:

a) nechat vadu odstranit dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;

b) na odstranění vady opravou zboží;

c) přiměřené snížení kupní ceny;

d) odstoupit od smlouvy.

(3) Při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté nám oznamte, které právo jste si zvolili. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí, požádali-li jste o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady v přiměřené lhůtě nebo vám oznámíme, že vady neodstraníme, můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

(4) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud neuplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, můžeme dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady můžeme odstranit opravou zboží nebo dodáním nového zboží, dle naší volby; naše volba vám nesmí způsobit nepřiměřené náklady.

(5) Neodstraníme-li vadu zboží včas nebo vadu odmítneme odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Svou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu.

(6) Právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, jste oprávněni uplatnit v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u jednotlivého zboží při koupi uvedena lhůta delší. To se nevztahuje na:

a) na vadu zboží prodávaného za nižší cenu, z důvodu které byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) na vadu použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení zboží při převzetí z vaší strany;

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

(7) V případě, že vám poskytneme plnění vykazující vady, jste oprávněni u nás uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu prostřednictvím emailu:  [email protected], prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na naší adrese: RODNE BABY Online Shop, Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

(8) Práva z vad jste povinni uplatnit ihned po zjištění vady nebo ihned poté, co jste ji mohli zjistit s vynaložením obvyklé pozornosti. Písemné odůvodnění reklamace musí obsahovat veškeré údaje potřebné k jejímu přezkoumání, zejména:

a) vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon, email);

b) popis skutečností odůvodňujících vaši reklamaci;

c) potvrzení a dokumenty týkající se tvrzených skutečností;

d) požadované řešení.

(9) Na základě vašich údajů rozhodneme o oprávněnosti reklamace a jsme povinni ji bez zbytečného odkladu přezkoumat a vyřídit a o výsledku reklamačního řízení vás informovat nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace. Bude-li vaše reklamace přijata, budeme vás informovat, jak bude vyřešena, pokud jste výslovně neuplatnili konkrétní nárok vyplývající pro vás ze zákona.